The world's leading supplier of information products and services from Russia, China and new sources across Eurasia.
My Account   |   Shopping Cart
East View - Online Russian  books from the USA East View - Maps Russian Serials, Journals, newspapers from the USA Microform in Russian East View Press
new books | book search | approval plan | East View Press books | new book alerts | books services | standards
Quick Search   

Displaying 34201-34500 of 267182 results Display all results Pages  [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] 115 [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]

Product # Title Authors Year Pages Publisher City Price
2131143B  Yi yu gu wen ming Xu, Qinbin 2012 595 She hui ke xue wen xian chu ban she Beijing $32.00
2131145B  Yinzhannaxi yu ru jia wen hua Hugejiletu 2012 248 Liaoning min zu chu ban she Shenyang $10.00
2131149B  Shou du bo wu guan wen wu ke ji yan jiu Zhao, Ruiting 2012 384 Beijing yan shan chu ban she Beijing $23.00
2131153B  "Jin Ping Mei" Jin yu qian shi Chen, Bingrong 2012 312 San jin chu ban she Xi'an $15.00
2131154B  Xin shi ji guo wai Zhongguo wen xue yi jie yu yan jiu wen qing bao gao : Bei Mei juan (2001-2003) Liu, Hongtao 2012 424 Zhongguo she hui ke xue chu ban she Beijing $17.00
2131156B  Bian qian yu jiao rong : Wujiang liu yu li dai yi min yu min zu guan xi yan jiu = Changing and blending : research on immigrants and ethnical relations of the past dynasties in Wujiang river valley Zhang, Shiyou 2012 374 Zhongguo she hui ke xue chu ban she Beijing $15.00
2131157B  Zhongguo fo jiao jing yin yue yan jiu Yuan, Jingfang 2012 687 Zong jiao wen hua chu ban she Beijing $38.00
2131160B  Nu xing yu fa Wang, Qi 2012 164 Xi bei gong ye ta xue chu ban she Xi'an $9.00
2131162B  He diao xie mei : Zhongguo dang dai he diao yi shu pin shang wan lu Chi, Rui 2012 257 Zhongguo qing gong ye chu ban she Beijing $32.00
2131166B  Famen Si ta di gong Han, Jinke 2012 192 Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian Beijing $23.00
2131172B  Zhongguo li shi shang de "huai" nu ren = The bad women in Chinese history Teng, Jiajun 2012 308 Ha'erbin chu ban she $11.00
2131173B  Zhi dian jiang shan : Na xie ying xiang Zhongguo li shi de chuan qi nu zi Dong, Lizi 2012 277 Zhongguo hua qiao chu ban she Beijing $11.00
2131176B  Wu tai jiu zai ni jiao xia : yi ge ping fan nu xing cong 0 dao 10 yi de jing cai lu cheng Zhang, Xiaodong 2012 200 Zhong xin chu ban she Beijing $11.00
2131177B  She hui xing bie shi jiao xia de wo guo nu xing gan bu xuan ba zheng ce yan jiu Zhong, Manli 2012 211 Zhongguo jing ji chu ban she Beijing $12.00
2131180B  Guangdong Sheng fu nu er tong fa zhan zhuang kuang yu dui ce Lei, Yulan 2012 648 Guangdong ren min chu ban she Guangzhou $18.00
2131181B  Hei tu xun gen : Songhua Jiang xia you min zu yan jin shi Tian, Zengqi 2012 198 Heilongjiang jiao yu chu ban she $14.00
2131186B  Tianjin Ying zu jie gong bu ju shi liao xuan bian : shang 2012 605 Tianjin gu ji chu ban she Tianjin $27.00
2131188B  An liu : 1949 nian zhi qian Anyang zhi wai de Zhongguo kao gu xue chuan tong = Alternative traditions in the pre-1949 Chinese archaeology Xu, Jian 2012 442 Ke xue chu ban she Beijing $24.00
2131190B  Ya Zhou ren lei zhi hui zhi guang : Baise jiu shi qi kao gu tan mi zhi lu 2012 112 Guangxi shi fan da xue chu ban she Guilin $16.00
2131193B  Shu xi de cheng shi : mo sheng de lu xing Wu, Junwu 2012 151 Zhong yang guang bo dian shi da xue chu ban she Beijing $10.00
2131194B  Han dai zhu hou wang mu yan jiu = The study on feudatory princes' tombs of Han dynasty Liu, Zunzhi 2012 522 She hui ke xue wen xian chu ban she Beijing $26.00
2131196B  Leng zhan zai Ya Zhou : Chaoxian zhan zheng yu Zhongguo chu bing Chao xian Chen, Zhihua 2012 519 Jiu zhou chu ban she Beijing $20.00
2131200B  Saiwusugacha diao cha (Menggu zu) Huang, Jianying 2012 376 Zhongguo jing ji chu ban she Beijing $14.00
2131201B  Zhamao Cun diao cha (Zang zu) Yang, Siyuan 2012 340 Zhongguo jing ji chu ban she Beijing $13.00
2131206B  Zhongguo wen xue pi ping shi xue shu dang an Chen, Shuiyun 2012 606 Wuhan da xue chu ban she $21.00
2131207B  Nu xing shi jie : nu xing zhu yi zhe xue de xing qi Chen, Ying 2012 291 Zhongguo she hui ke xue chu ban she Beijing $12.00
2131210B  Wei Jin Nan bei chao zhuang xue shi lunZhonghua wen shi xin kan Ma, Xiaole 2012 280 Zhonghua shu ju Beijing $13.00
2131211B  Yisilan jiao yu gou jian he xie Hui zu she hui Sun, Zhenyu 2012 196 Zhong yang bian yi chu ban she Beijing $13.00
2131212B  Nan Song fo jiao zhi du wen hua yan jiu : shang Wang, Zhongyao 2012 406 Shang wu yin shu guan Beijing $14.00
2131217B  Zhongguo gu dai xing zheng cheng xu yan jiu Liu, Zhengquan 2012 181 Ren min chu ban she Beijing $10.00
2131222B  He wei wen hua Yu, Qiuyu 2012 298 Xianggang zhong he chu ban you xian gong si Xianggang $14.00
2131231B  Medycyna tradycyjna w Polsce Ogrodowska, Barbara 2012 343 Muza Sa Warszawa $45.00
2131232B  Tytus Dzieduszycki-Sas 1934-1973 Majewski, Piotr 2012 225 Muzeum Lubelskie w Lublinie Lublin $67.00
2131234B  Staropolskie postawy wobec zarazy Kracik, Jan 2012 223 Petrus Krakow $25.00
2131235B  Lata chwaly i dni grozy : studia nad dziejami Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Wojtkiewicz-Rok, Wanda 2012 315 Wydawnictwo Adam Marszalek Torun $32.00
2131236B  Ade yu Shidifu = Ah Tak and Steve Ge, Liang 2012 264 San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si Xianggang $13.00
2131239B  Herito : dziedzictwo, kultura, wspolczesnosc = Herito : heritage, culture & the present Nr. 9 2012 233 Miedzynarodowe Centrum Kultury Krakow $20.00
2131240B  Song ci san bai shou Kang, Zhen 2012 368 Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $13.00
2131241B  Zhou yi Zhou, Xipo 2012 448 Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $14.00
2131242B  Wu ying ji Liao, Zhiqiang 2012 139 Wen hua gong fang Xianggang $11.00
2131243B  Xi Jinping qi long zhi guo Nan, Fangren 2012 479 Nan feng chuang chu ban she Xianggang $26.00
2131244B  Li shi sui pian yu shi de xing cheng Huang, Ziping 2012 229 San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si Xianggang $13.00
2131246B  Hong qi xia de shi zi jia : xin Zhongguo cheng li chu qi Zhong gong dui Jidu jiao, tian zhu jiao de zheng ce ji qi ying xiang (1949-1955) Liu, Jianping 2012 379 Jidu jiao Zhongguo zong jiao wen hua yan jiu she Xianggang $20.00
2131247  Historicky atlas mest Ceske Republiky : svazek c. 25 : Mikulov 2012 84 Historicky ustav Praha Praha $76.00
2131249B  Liu li sui yue : 1938-1948 Liang, Hanzong 2012 235 Tian di tu shu you xian gong se Xianggang $12.00
2131250B  Hou jin zheng ri de tian tang : Jin zheng ri si hou, shou pi lu ke zai Beihan de jian wen Liu, Guanheng 2012 199 Bo xue chu ban she Xianggang $17.00
2131251B  Emanuel Ranny Cubrda, Zdenek 2012 329 Gallery Praha $101.00
2131254B  Karel Parik : architekt evropskeho Sarajeva = Karel Parik : arhitekt evropskog Sarajeva = Karel Parik : architecte de Sarajevo europeen = Karel Parik : architekt des europaischen Sarajevo = Karel Parik : the architect of European Sarajevo Bonek, Jan 2012 275 Eminent Praha $40.00
2131255B  Xuantang ji lin : shi lin xin bian : shang Rao, Zongyi 2012 390 Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $26.00
2131257B  Xuantang ji lin : shi lin xin bian : zhong Rao, Zongyi 2012 362 Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $26.00
2131259B  Xuantang ji lin : shi lin xin bian : xia Rao, Zongyi 2012 378 Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $26.00
2131260B  Mei you zui hao, zhi you geng hao! : Wu Kangmin zheng zhi ping lun xin ji Wu, Kangmin 2012 564 Tian di tu shu you xian gong se Xianggang $23.00
2131261B  Hvezdne nebe nad Kyselkou : slavni architekti a stavitele v laznich Kyselka Burachovic, Stanislav 2012 71 Narodni pamatkovy ustav, uzemni odborne pracoviste v Lokti; Gava Loket $16.00
2131262B  Chen Duxiu wan nian zhu zuo xuan Lin, Zhiliang 2012 546 Tian di tu shu you xian gong se Xianggang $24.00
2131263B  Obrazy & udalosti : komentare ke zdejsi vizualni kulture 2010-2012 Bartlova, Milena 2012 147 Vysoka skola umeleckoprumyslova Praha $22.00
2131264B  Liang an zhi jian : xiao shuo de li san ji yi yu kou shu li shi = Across the Strait : fiction and oral history in diaspora Lu, Ziqing 2012 277 He tian ren wen chu ban Gaoxiong $14.00
2131265B  Muz, ktery polykal vitr : roman Wallo, Olga 2012 325 Labyrint Praha $32.00
2131266B  Gan qing yong shi : guan yu hao xi liang shi nian = Emotionalists : a case of FM theatre power Shao, Jiazhen 2012 309 Hong chu ban Xianggang $18.00
2131267B  Ben tu de di huo : yi ge si xiang piao liu zhe de jing shen lu cheng Du, Yingguo 2012 419 Da feng chu ban she Xianggang $23.00
2131271B  Qian quan Xianggang : da guo jue qi yu Xianggang wen hua Zhu, Yaowei 2012 206 Hui zhi chu ban you xian gong si Xianggang $14.00
2131272B  Mo Yan duan pian zuo pin ji Pan, Yaoming 2012 201 Ming bao chu ban she you xian gong si Xianggang $13.00
2131274B  Aomen shi jie yi chan Deng, Siping 2012 188 San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si Xianggang $11.00
2131276B  Zeng Qinghong chui lian ting zheng : Xi Jinping wang chao de di yi ge jing tian mi mi Jin, Qi 2012 398 San jiao di chu ban gong si Xianggang $25.00
2131277B  Zhong gong san dai da jiao yi : shi ba da mu hou de jiu da jiao yi nei mu Wang, Keli 2012 432 San jiao di chu ban gong si Xianggang $26.00
2131278B  Bo Xilai de nu ren men Wang, Ping 2012 416 Yang tuo chu ban she Xianggang $25.00
2131279B  Behind the lines : Bugulma and other stories Hasek, Jaroslav 2012 221 Karolinum Press; Charles University Prague 1 $45.00
2131283B  Kritiky a glosy Hejda, Zbynek 2012 381 Triada Praha $42.00
2131284B  Dian ying long zhuang (1) : kan dian ying, xue tong shi Long, Wuji 2012 207 Hong chu ban Xianggang $17.00
2131285B  Ba lu jun zhu Xianggang ban shi chu ji shi = Eighth route army Chen, Dunde 2012 287 Zhong hua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $13.00
2131286B  Lin Biao jun shi wen xuan Lin, Doudou 2012 491 Zhongguo wen ge li shi chu ban you xian gong si Xianggang $29.00
2131287B  Xianggang tie lu 100 nian Chen, Zhihua 2012 191 Zhong hua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $24.00
2131288B  Tang niao bing ying yang shi pu Chen, Guobin 2012 143 Wan li ji gou, wan li shu dian Xianggang $13.00
2131289B  Xiao zi shuang xing : tu mi hua shi zha ji Zhu, Shaozhang 2012 106 Hui zhi chu ban you xian gong si Xianggang $11.00
2131291B  Yuan mo lei sheng : yu tian han mo yin yuan Lei, Ziyuan 2012 233 Xianggang da xue rao zong yi xue shu guan Xianggang $18.00
2131292B  Qiao tong tian xia : Chen Youqing zhuan Liu, Zhipeng 2012 239 Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $21.00
2131293B  Wen ge shi da can lie yuan an : ji quan xia de huang miu zhen xiang Zhong, Jianlong 2012 251 Qing ma wen hua shi ye chu ban you xian gong si Xianggang $18.00
2131296B  Jiang Jieshi zhi hui de chang zheng Sa, Sha 2012 447 Nan feng chuang chu ban she Xianggang $24.00
2131298B  Tai jian ba quan : shi da yin xian du la de bei jian nu cai Mi shi zhuan an zu 2012 255 Qing lan chu ban she Xianggang $17.00
2131300B  Sheng shi zhi qian : Pan Hantang dui hua Ma Yingjiu Pan, Hantang 2012 312 Ming bao chu ban she you xian gong si Xianggang $14.00
2131302B  Pravovoe polozhenie russkogovoriashchego men'shinstva v Latvii Buzaev, Vladimir 2012 156 Averti-R Riga $22.00
2131303B  Imia na khrame slavy : istoritscheskii roman-khronika Cherevchenko, Aleksandr 2012 203 JUMI Riga $21.00
2131304B  Vpervye v Rige : sbornik ocherkov po istorii Rigi Bogov, Vlad 2012 240 Kulturas attistibas fonds Riga $24.00
2131307B  1812-i god v Latvii : legendarnye imena i pamiatnye mesta Pukhliak, Oleg 2012 168 Etra Riga $15.00
2131308B  Shi jian mai pi Hu, Yanqing 2012 144 Tu po chu ban she Xianggang $11.00
2131309B  Zhongguo de gai ge : 1978 nian yi lai de zhong da shi jian : shang Peng, Sen 2012 394 Zhong hua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $36.00
2131311B  Zhongguo de gai ge : 1978 nian yi lai de zhong da shi jian :xia Peng, Sen 2012 422 Zhong hua shu ju (Xianggang) you xian gong si Xianggang $36.00
2131313B  Lithuania on a first date Mildazyte, Edita 2012 424 Tyto alba Vilnius $99.00
2131314B  Movement : Visvaldis Ziedins Kulakova, Ieva 2012 400 Galerija 21 Riga $126.00
2131315B  Politics, illusions, fallacies Schopflin, George 2012 303 Tallinn University Press Tallin $21.00
2131316B  Ge ming de ku nan : Mao Zedong shi dai : shang Chen, Xianhui 2012 290 Da shan wen hua chu ban she Xianggang $15.00
2131319B  Ge ming de ku nan : Mao Zedong shi dai : xia Chen, Xianhui 2012 267 Da shan wen hua chu ban she Xianggang $15.00
2131320B  Yi tui wei jin Liang, Jintang 2012 239 Hong hai wen hua chu ban you xian gong si Xianggang $18.00
2131321B  Jie hui xu yu Chen, Sijun 2012 447 Ke hua tu shu chu ban gong si Xianggang $17.00
2131333B  Liu Xinwu ping dian "Jin Ping Mei" : zhong Lanlingxiaoxiaosheng 2012 364 Lijiang chu ban she Guilin $11.00
2131334B  Liu Xinwu ping dian "Jin Ping Mei" : xia Lanlingxiaoxiaosheng 2012 363 Lijiang chu ban she Guilin $11.00
2131341B  Dejiny slovenskeho lekarnictva I : 10. stor. - 1918 Bartunek, Anton 2012 398 Abart gallery Kosice $74.00
2131344B  Refleksije vremena 1945-1955 Srdarev, Katarina 2012 302 Galerija Klovicevi dvori Zagreb $26.00
2132025  Albuquerque & Santa Fe Street Atlas 2012 144 Kappa Map Group DeLand $15.00
2132031B  Alen'kii tsvetochek Aksakov, S. T. 2012 128 AST-LTD Moskva $14.00
2132033B  Pesenka krokodila Geny 2012 10 Prof-Press Moscow $9.00
2132049B  Umetnost iz tovarne - keramika dekor = Factory-made art - decor ceramics Ravnik, Barbara 2012 79 Narodni Muzej Slovenije Ljubljana $64.00
2132050B  Liricno-bizarno-dvoumno : Evropska manieristicna grafika : od 29.11 do 12.2.2012 : vodnik po razstavi = European mannerist prints in the National Museum of Slovenia 2012 79 Narodni Muzej Slovenije Ljubljana $64.00
2132051B  Slovene women in the modern era Tominsek Perovsek, Mateja 2012 88 Muzej novejse zgodovine Slovenije Ljubljana $54.00
2132053B  Supernatural beings from Slovenian myth and folktales Kropej, Monika 2012 284 Zalozba ZRC Ljubljana $85.00
2132095B  Gui fu Diaoyutai : cong Han jiang tu ji dui chu fa Huang, Mingjun 2012 304 Jing dian you xian gong si Taibei $33.00
2132099B  Zhuan shen : Xinbei xiao lu xing cong san bu kai shi Lin, Peijun 2012 176 Mo ke chu ban gu fen you xian gong si Taibei $18.00
2132101B  Hui gu suo lai jing Xi, Murong 2012 246 Yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si Xinbei $18.00
2132103B  Sui yue ru zhong : jian tan hua guo feng Gong, Ruzhong 2012 291 Cai wei chu ban she Xinbei $21.00
2132105B  Kan jian bu yi yang de Zhonghua di wang jiang xiang Yao, Guang 2012 191 Cai zhu wen hua shi ye you xian gong si Taibei $14.00
2132107B  Zhongguo di yi ben fu shu : Mou zi li huo lun Chen, Yixiong 2012 230 Da qian chu ban she Xinbei $18.00
2132109B  Jia gu wen de gu shi Dong, Zuobin 2012 249 Shang zhou chu ban Taibei $18.00
2132111B  Zhe, zhi hou : H de gu shi Chen, Baizhou 2012 243 Yuan shui wen hua Taibei $18.00
2132112B  Nan shan bu ji mo : huai nian Zhu Yan jiao shou Li, Youcheng 2012 238 Jiu ge chu ban she you xian gong si Taibei $18.00
2132131B  100 voprosov o kvartirnom tovarishchestve Sukhneva, Marina 2012 168 Kooperatiivelamute Toetuse Agentuur KETA Tallin $98.00
2132137B  Setgeliin tatalbar Altankhuiag , Baldorzhiin 2012 172 Zhikom press Ulan-Bator $20.00
2132141B  Monolog zokhiomzh 1. 2012 180 Zhikom press Ulan-Bator $22.00
2132142B  Agsamnal Bat-Orshikh , Bazarragchaagiin 2012 84 Zhikom press Ulan-Bator $13.00
2132147B  Mongol ardyn ertontsiin gurav 2012 220 Khel zokhiolyn khureelen Ulan-Bator $28.00
2132150B  Mongolyn nuuts tovchoon dakh' es zanshil, zan uiliin tailbar tol' Punsag , Amarmendiin 2012 244 Tuukhiin khureelen Ulan-Bator $44.00
2132151B  Chingis khaan delkhiin tuukhnee (Shildeg oguulliin emkhtgel) 2012 276 Tuukhiin khureelen Ulan-Bator $44.00
2132152B  Damdiny Perlee. Buteeliin chuulgan 1. Perlee , Damdiny 2012 428 Shinzhlekh ukhaany akademi Ulan-Bator $76.00
2132157B  Tod bichig sudlalyn oguulluud Zham"ian , Galzhaan 2012 158 Tod nomyn gerel tov Ulan-Bator $22.00
2132158B  Mongol uls dakh' shashin shutlegiin erkh zuin zokhitsuulalt (1206-1936 on) Zhambal, A. 2012 136 Filosofi, sotsiologi, erkh zuin khureelen Ulan-Bator $17.00
2132159B  Mongol khel shinzhleliin tuukhiin asuudald Bold , Luvsandorzhiin 2012 190 Khel zokhiolyn khureelen Ulan-Bator $26.00
2132160B  Mongol khelnii khereglee, nairuulga, uran saikhny ekhiin shinzhlel Shinebaiar , O. 2012 188 Khel zokhiolyn khureelen Ulan-Bator $26.00
2132161B  Bichver sudlalyn undes, Shar tuuzhiin tuukhen toim Lochin, Sonomyn 2012 356 Khel zokhiolyn khureelen Ulan-Bator $39.00
2132162B  Tovd sudlal. Bot' 1. Devter 1-19. 2012 226 Khel zokhiolyn khureelen Ulan-Bator $28.00
2132163B  Mongol ba IApon XX zuund TSedendambyn Batbaiar , Khargan 2012 220 Tuukhiin khureelen Ulan-Bator $44.00
2132165B  Mongolyn nuuts tovchoon dakh' ardyn aman zokhiolyn khelkhees V. Khorloo , Pureviin 2012 216 Khel zokhiolyn khureelen Ulan-Bator $41.00
2132170B  Khadny orshuulgyn sudalgaany zarim asuudal Khurelsukh , Sosorbaramyn 2012 146 Arkheologiin khureelen Ulan-Bator $39.00
2132175B  Da shuo huang jia de du bai : er ling yi er quan guo Taiwan wen xue ying chuang zuo jiang de jiang zuo pin ji Huang, Wenjun 2012 151 Yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si Xinbei $14.00
2132179B  Chuan shuo : cong Xia Qi dao Qin Shihuang Yuan, Ke 2012 343 Bo ya shu wu you xian gong si Taibei $21.00
2132182B  Zu guo de yi xiang ren: Zhao Aixiang wen ji Zhao, Aixiang 2012 271 Tang shan chu ban she Taibei $17.00
2132186B  Su Xin ci xuan shi Yang, Kunyang 2012 251 Li ren shu ju Taibei $24.00
2132187B  Ci ke de ge : yang du chang shi xuan Yang, Du 2012 267 Nan fang jia yuan wen hua Taibei $18.00
2132189B  Men hou de shou wang zhe : yi ge qiu tu de qing shi ji Yefu 2012 113 Nan fang jia yuan wen hua Taibei $18.00
2132193B  Xiao yao zhi yue : Fu Peirong tan "Zhuangzi" Fu, Peirong 2012 718 Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si Taibei $39.00
2132196B  Po men er ru : wei Makesi zhu yi bian hu Wang, Lixia 2012 148 Tang shan chu ban she Taibei $14.00
2132197B  Gu dian shi ci xuan jiang Zhang, Jianghui 2012 303 Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si Taibei $30.00
2132199B  Chuan zheng xue tang = Fuzhou naval college Shen, Yan 2012 314 Shu lin chu ban you xian gong si Taibei $21.00
2132201B  Tang Song shi ju yao jing xuan jin zhu Fu, Wuguang 2012 639 Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si Taibei $51.00
2132203B  Sheng ming de wan cheng : dan guo xi liu gei wo men de ai Lin, Baobao 2012 253 Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si Taibei $24.00
2132204B  Mongor aialguu Mostaert , A. 2012 162 Antoon Mostaert Mongol sudlalyn tov Ulan-Bator $15.00
2132205B  Sharlasan khuudasnaas "amilakh" aavyn min' dur torkh Narantuiaa , Radnaabazaryn 2012 312 Bembi San Ulan-Bator $54.00
2132206B  Khorvood gantskhan Batsukh , Naidangiin 2012 268 Shinzhlekh ukhaan tekhnologiin ikh surguul' Ulan-Bator $54.00
2132208B  Goeloo omsson eezh Sainniambuu , TSogtyn 2012 370 Zendmene bar Ulan-Bator $33.00
2132210B  Mongol Danzhuur 35. Dandaryn tailbar 2012 800 TSogt tsagiin khurden TBB Ulan-Bator $76.00
2132213B  Tuuver zokhiol IAvuukhulan , Begziin 2012 330 Mongolyn zokhiolchdyn evlel Ulan-Bator $33.00
2132214B  Khumuunii akhuin ooroo todrokh gots chanar Ch.Gan-Olzii , Batyn 2012 184 Filosofi, sotsiologi, erkh zuin khureelen Ulan-Bator $26.00
2132216B  Khan-Khokhii uulyn Elzhigen khoshuuny ezen Chingisiin tsagaan suld tug Toivgoo , Sukhiin 2012 148 Tod useg Ulan-Bator $11.00
2132218B  Khalkhyn Zaia bandida Luvsanprinlein gegeen ov TSetseglen , Gumbiin 2012 288 TSomorlig khevlel Ulan-Bator $28.00
2132219B  Mongol khelnii adiltgal ug, khellegiin san Bat-Ireedui, Zh. 2012 238 Mon-Education Press Publishing Ulan-Bator $44.00
2132220B  IUmzhaagiin TSedenbal. Durtgal (1940-1960) Bat-Ochir , Lkhamsurengiin 2012 306 Nikel' dikel' Ulan-Bator $33.00
2132221B  Mongol khel shinzhleliin oguulel zui Bat-Ireedui, Zh. 2012 410 Mon-Education Press Publishing Ulan-Bator $44.00
2132225B  Shinzhlekh ukhaany sudalgaany logik-arga zuin asuudluud Lodoi , Gendenzhavyn 2012 134 Mongol ulsyn ikh surguuliin Niigmiin shinzhlekh ukhaany surguul' Ulan-Bator $22.00
2132226B  Gov'-sumber aimgiin zarim ashigt urgamal Monkhzhargal, B. 2012 52 Botanikiin khureelen Ulan-Bator $13.00
2132229B  Eguzer khutagt Zh.Galsandash Odbaiar , O. 2012 118 Bembi San Ulan-Bator $13.00
2132230B  Nutgiin savdag buiuu ireeduin uchig Enkhtsetseg , S. 2012 168 Interpress Ulan-Bator $20.00
2132231B  Ugeer amilsan survalzhlaga Renzhin, Puntsagiin 2012 708 Bembi San Ulan-Bator $22.00
2132232B  IAaruu nairag Saruulbileg , O. 2012 120 Monkhiin useg Ulan-Bator $11.00
2132233B  Todorkhoin tol' Zaia bandida , Khalkh 2012 592 Khel zokhiolyn khureelen Ulan-Bator $65.00
2132234B  Mongolyn tusgaar togtnol ba Mongolchuud 2012 318 Tuukhiin khureelen Ulan-Bator $52.00
2132235B  Uilseeree monkhorson B.Shirendev 2012 216 Tuukhiin khureelen Ulan-Bator $76.00
2132238B  The Bull and Bulls : solo exhibition : Ulaanbaatar, Mongolia-2011 Ad"iaabazar , Chadraabal 2012 72 Union of Mongolian Artists Ulan-Bator $17.00
2132240B  Tuuver zokhiol (Ekh bichgiin emkhtgel) Damdin, Zava 2012 452 Filosofi, sotsiologi, erkh zuin khureelen Ulan-Bator $54.00
2132241B  Mongolyn ulamzhlalt Burkhany shashny zan uiliin surgan khumuuzhuulekh noloo, ach kholbogdol Damdinsuren , Luvsandagvyn 2012 238 Khumuunligiin ukhaany ikh surguul' Ulan-Bator $17.00
2132244B  Gei wo yi ge dao Xi, Murong 2012 294 Yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si Xinbei $17.00
2132245B  Tai yu xiao shuo shi ji zuo pin zong ping Lin, Yangmin 2012 324 Yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si Taibei $24.00
2132246B  Xiang cun she qu de xin yang, zheng zhi yu sheng zhi : Wuzhuang Jidu jiao ren lei xue yan jiu Huang, Jianbo 2012 272 Xianggang zhong wen da xue tu shu guan Xianggang $18.00
2132248B  Lao zi de dao : gu shen yu xuan pin Zhao, Weimin 2012 197 Li ren shu ju Taibei $20.00
2132249B  Ku shan shui Liu, Daren 2012 219 Yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si Xinbei $17.00
2132250B  Fen hong se nan hai Lin, Daiman 2012 262 Lian he wen xue chu ban gu fen you xian gong si Taibei $18.00
2132251B  Gai tou xian bu xian ? : Taiwan Musilin nu zi de ce lue yu ren tong Liang, Hongyu 2012 230 Nu shu wen hua shi ye you xian gong si Taibei $18.00
2132252B  Xiang xiang de xi pu : Qing dai Taiwan gu dian Shi ge zhi shi lun de jian gou Yu, Yuting 2012 335 Dao xiang chu ban she Xinbei $26.00
2132253B  Wan ming xuan de shi ci fen fang Ye, Qingbing 2012 319 Jiu ge chu ban she you xian gong si Taibei $20.00
2132255B  Yi ben jiu tong : Fo jiao chang shi Zhang, Peifeng 2012 301 Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si Taibei $24.00
2132256B  Jin se de ma an Xi, Murong 2012 315 Yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si Xinbei $23.00
2132267B  Hamle, the move : Adel Abidin, Rosa Barba, Runa Islam Abidin, Adel 2012 175 ARTER Istanbul $58.00
2132268B  Baska izlenimler, degisen gelenekler : Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi sanat kokeksiyonu = Different impressions, changing traditions : the art collection of the Central Bank of the Republic of Turkey = Andere indrukken, de veranderende tradities : kunstcollectie van de Centrale Bank van de Republiek Turkije Yasa-Yaman, Zeynep 2012 359 Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Istanbul $290.00
2132274B  Bi jiao zhang fa xue Chen, Manming 2012 377 Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si Taibei $33.00
2132276B  Min zhu zai liu wang zhong zhuan xing : er ling yi yi nian san yue Dalai Lama sheng ming "tui xiu" yu "zheng jiao fen li" de xin Galunchiba, Zang Han dui hua he zai Tai liu wang Zang ren = Democracy transformation in exile : "Dalai Lama's retirement and the political change of Tibetan central administration", "the dialogues between Dharamsala and Beijing" and "exiled Tibetans in Taiwan" Su, Jiahong 2012 436 Shang ding shu wei chu ban you xian gong si Taibei $35.00
2132318  Collin County : Texas 2012 96 Kappa Map Group Denver $16.99
2132322  The roads of Oklahoma 2012 144 Kappa Map Group Denver $19.95
2132397BP  Beijing de qiang diao = The tune of Beijing Hu, Jiujiu 2012 365 Wen cai sheng yi wen hua shi ye you xian gong si Taibei $23.00
2132398B  Zhong gou Taiwan : dang dai min zu zhu yi de wen hua zheng zhi = Reconstructing Taiwan : the cultural politics of contemporary nationalism Xiao, A'qin 2012 444 Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si Taibei $26.00
2132399B  Liangxuan kai jiang san wen pian Liang, Xuan 2012 171 Mao tou ying chu ban Taibei $18.00
2132401B  Wen shui li de qing wa : ni wo de ze ren, qi dong she hui xing fu ji zhi Huang, Kaiying 2012 220 Shang zhou chu ban Taibei $18.00
2132402B  Chuan yue wu feng dao Lin jia : yi ge heng kua bai nian de jia zu su miao Wan, Beiqi 2012 219 Taizhong Shi zheng fu xin wen ju Taizhong $24.00
2132404B  Xing ai guo xue ke : Cong liang Song dao Ming Qing Wang, Wei 2012 319 Mu ma wen hua shi ye gu fen you xian gong si Xinbei $24.00
2132406B  Ye Jiaying shuo zhong wan Tang shi Ye, Jiaying 2012 348 Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si Taibei $20.00
2132408B  Ye Jiaying shuo zhong wan Tang shi Ye, Jiaying 2012 215 Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si Taibei $20.00
2132410B  Jialing lun shi cong gao Ye, Jiaying 2012 432 Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si Taibei $23.00
2132412B  Jialing shuo shi jiang gao Ye, Jiaying 2012 284 Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si Taibei $23.00
2132413B  Ye Jiaying shuo Du Fu shi Ye, Jiaying 2012 294 Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si Taibei $24.00
2132415B  Du Fu qiu xing ba shou ji shuo Ye, Jiaying 2012 508 Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si Taibei $24.00
2132425M  Lu shu cheng yin Gongye cun = Industrial village circled by green trees Li, Meifeng 2012 325 She hui ke xue wen xian chu ban she Beijing $23.00
2133963B  Archiwa i kancelarie w sluzbie Kosciola i nauki Zawitkowskiej, Wioletty 2012 144 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $23.00
2133964B  Boom i kryzys nowe czasopisma literacko-artystyczne i spoleczno-kulturalne w Polsce po roku 1980 Rabizo-Birek, Magdaleny 2012 253 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $31.00
2133965B  Konflikt bliskowschodni w okresie zimnej wojny w swietle karykatur ze "Szpilek" i "Muchy" Slezak, Jolanta 2012 142 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $20.00
2133966B  Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010 wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krosnienskiego Szmyd, Kazimierz 2012 652 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $48.00
2133967B  Rowni ale rozni studia nad kryzysem i rozwojem spoleczenstwa polskiego Bobko, Aleksandra 2012 408 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $41.00
2133968B  Szkice z historii i wspolczesnosci zarzadzania kultura fizyczna w Polsce Nowakowskiego, Andrzeja 2012 185 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $26.00
2133971B  Swiadkowie prawdy z tej ziemi slascy swieci i blogoslawieni w rytmie lectio divina Kochel, Jan 2012 304 Ksiegarnia sw. Jacka Katowice $43.00
2133973B  Diariusz, uzupelnienie z lat 1919-1932 Switalski ; przedmowa i przygotowanie do druku: Pawel Duber, Wlodzimierz Suleja, Kazimierz 2012 266 Wydawnictwo Sejmowe Warszawa $37.00
2133974B  Populizm w polskiej polityce analiza dyskursu polityki Przylecki, Pawel 2012 280 Wydawnictwo Sejmowe Warszawa $43.00
2133975B  Refleksje i reminiscencje Lubienski, Michal 2012 214 Wydawnictwo Sejmowe Warszawa $47.00
2133976B  System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku - ciaglosc i zmiany Przywara, Michal 2012 317 Wydawnictwo Sejmowe Warszawa $34.00
2133977B  Sytuacja prawna mniejszosci narodowych na Litwie w kontekscie miedzynarodowych i ponadnarodowych standardow ich ochrony Kuzborska, Elzbieta 2012 311 Wydawnictwo Sejmowe Warszawa $43.00
2133979B  Polskie Sily Zbrojne na Zachodzie w rysunkach Antoniego Wasilewskiego Wasilewski, Antoni 2012 143 Instytut Pamieci Narodowej (Rzeszow) $37.00
2133982B  Celina Pillersdorf, Esty 2012 258 Austeria $36.00
2133983B  Kalendarz zydowski 5773, 2012/2013 Pash, Boaz 2012 32 Austeria $28.00
2133984B  Ksiega Sedziow Cylkow, Izaak 2012 - Austeria $28.00
2133985B  Inwentarz zespolu archiwalnego Wojewodzkiego Sadu Rejonowego w Szczecinie [1945] 1946-1955 [2008] Pacyna, Patrycja 2012 42 Instytut Pamieci Narodowej (Szczecin) Szczecin $40.00
2133986B  Rzeczpospolita Wielkiego Narodu - wspolnota wolnosci i ladu refleksja geopolityczna Adama Doboszynskiego i emigracyjnego srodowiska "Walki": perspektywa zrodloznawcza Sikorski, Tomasz 2012 316 Instytut Pamieci Narodowej (Szczecin) Szczecin $50.00
2133987B  Lancuch poszlak wielka gra mafii i rosyjskich sluzb specjalnych: Krauze - Kaczmarek - Lepper - Blida - Kwasniewski - Drzewiecki - Sobiesiak Swieczkowski, Bogdan 2012 234 Bollinari Publishing House Warszawa $31.00
2133988B  Easter Island (Rapa Nui) Polish speleological exploration Jan Ryn, Zdzislaw 2012 177 Polska Akademia Umiejetnosci $43.00
2133989B  Erazm Jozef Jerzmanowski 1844-1909 zycie i dzielo: materialy z sesji zorganizowanej przez Polska Akademie Umiejetnosci i Towarzystwo Przyjaciol Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w dniu 7 lutego 2009 w 100. rocznice smierci Erazma Jozefa Jerzmanowskiego herbu Dolega Skrzynski, Tomasz 2012 111 Polska Akademia Umiejetnosci $37.00
2133990B  Listy do narzeczonej | O moim ojcu Natanson, Wladyslaw 2012 200 Polska Akademia Umiejetnosci $50.00
2133991B  Nauka - religia - dzieje, XVI Seminarium w serii seminariow z Castel Gandolfo, 26 i 27 wrzesnia 2011, Krakow wiedza, prawda, wolnosc A Janika, Jerzego 2012 290 Polska Akademia Umiejetnosci $40.00
2133992B  Ocalone od niepamieci-- co kryja archiwa osobiste uczonych i tworcow?: w 10. rocznice powolania Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie Mrowka, Malgorzata 2012 99 Polska Akademia Umiejetnosci $37.00
2133993B  Po drogach uczonych. Tom 5 z czlonkami Polskiej Akademii Umiejetnosci rozmawia Andrzej M. Kobos M Kobos, Andrzej 2012 583 Polska Akademia Umiejetnosci $70.00
2133994B  Tajemnica grobu Mikolaja Kopernika dialog ekspertow, Krakow, 22-23 II 2010 Kokowskiego, Michala 2012 319 Polska Akademia Umiejetnosci $60.00
2133995B  "Szkola ukrainska" w romantyzmie polskim szkice polsko-ukrainskie Makowskiego, Stanislawa 2012 652 Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa $53.00
2133996B  Antoni Edward Odyniec - romantyk w zwierciadle biedermeieru Makaruk, Maria 2012 295 Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa $40.00
2133997B  Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid Korpysz , Tomasz 2012 158 Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa $40.00
2133998B  Polska tradycja metadramatu wybrane zagadnienia Ruta-Rutkowska, Krystyna 2012 290 Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa $40.00
2133999B  Strony autobiografizmu Pieczara, Malgorzata 2012 429 Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa $47.00
2134003B  Wywyzszeni od faraona do Lady Gagi Pomian, Krzysztof 2012 339 Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa $98.00
2134004B  August II w poszukiwaniu sojusznika miedzy aliansem wiedenskim i hanowerskim (1725-1730) Kosinska, Urszula 2012 557 Neriton Warszawa $55.00
2134005B  Juliusz Poniatowski biografia polityczna Bienkowska, Alicja 2012 405 Neriton Warszawa $50.00
2134006B  Ksztaltowanie sie stosunkow polsko-czechoslowackich w latach 1948-1960 Kazimierz Kaminski, Marek 2012 179 Neriton Warszawa $43.00
2134007B  Mazowieckie srodowisko dworskie Janusza Starszego studium spoleczne Wilska, Malgorzata 2012 159 Neriton Warszawa $34.00
2134008B  O Polske z Wilnem i Lwowem Zwiazek Ziem Polnocno-Wschodnich RP (1942-1955) Gotowiecki, Pawel 2012 315 Neriton Warszawa $41.00
2134009B  Oczami agenta srodowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach TW "Zyg" - Zygmunta Kolankowskiego Kulecka, Alicja 2012 556 Neriton Warszawa $53.00
2134010B  Przestrzen publiczna Warszawy w pierwszej polowie XIX wieku Lupienko, Aleksander 2012 184 Neriton Warszawa $34.00
2134011B  Upienieznienie gospodarstw kmiecych w Malopolsce w latach 1253-1370 Radomski, Kamil 2012 148 Neriton Warszawa $26.00
2134013B  Katowice, srodowisko, dzieje, kultura, jezyk i spoleczenstwo. Tomy 1-2 Barciaka, Antoniego 2012 - Muzeum Historii Katowic Katowice $139.00
2134014B  Historia, kultura i tradycja w 500-letniej Komanczy wstep do monografii Krolikowski, Pawel 2012 239 Mercator $43.00
2134015B  Cmentarz zydowski w Jaworznie Hondo, Leszek 2012 276 Ksiegarnia Akademicka $45.00
2134016B  Lad rzeczypospolitej polska mysl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikanska Pietrzyk-Reeves, Dorota 2012 465 Ksiegarnia Akademicka $47.00
2134017B  Pamietniki pensjonarki zapiski z czasow edukacji w Paryzu (1771-1779) Helena Massalska, Apolonia 2012 199 Ksiegarnia Akademicka $38.00
2134018B  Protokoly posiedzen Zarzadu Mlodziezy Wszechpolskiej Kola Lwowskiego za czas od 20 marca 1925 do 29 stycznia 1930 roku Tyszkiewicz, Adrian 2012 87 Ksiegarnia Akademicka $21.00
2134019B  Zydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanislawowskich przemiany prawne, gospodarcze i spoleczne Zarubin, Przemyslaw 2012 403 Ksiegarnia Akademicka $43.00
2134023B  Brzegi Wisly wielka historia wsi i miasteczek Powisla od Sandomierza do Stezycy: katalog wystawy w Muzeum Lubelskim, lipiec-sierpien 2012 Bartnik, Renata 2012 255 Muzeum Lubelskie w Lublinie Lublin $84.00
2134024B  (Od)nowa - znowu - na nowo rekapitulacja Wacha, Jaroslawa 2012 209 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $47.00
2134025B  Cialo i duch w jezyku i w kulturze Laszkiewicz, Monika 2012 230 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $37.00
2134026B  Dylematy neutralnych szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918 Bednarz, Piotr 2012 429 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $55.00
2134027B  Filozofia krajow Europy Srodkowo-Wschodniej Jedynak, Stanislaw 2012 150 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $37.00
2134028B  Historia narrat studia mediewistyczne ofiarowane profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi Pleszczynski, Andrzej 2012 331 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $62.00
2134029B  Kancelaria organow wladzy w Galicji wybor zrodel Gorak, Artur 2012 238 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $45.00
2134030B  Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012 Baluk, Wincenty 2012 303 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $41.00
2134031B  Kultura - historia - ksiazka zbior studiow Dymmel, Anna 2012 633 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $64.00
2134032B  Muzea literackie historia, edukacja, perspektywy Zuka, Grzegorza 2012 188 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $40.00
2134033B  Niezrealizowane drogi historii Wozniaka, Marka 2012 153 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $37.00
2134034B  Obraz zycia mlodziezy szkolnej na Lubelszczyznie od sredniowiecza do poczatkow XX wieku studium z dziejow burs i internatow szkolnych Okrasa, Marzena 2012 234 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $47.00
2134035B  Obrazy drogi w literaturze i sztuce Adamowskiego, Jana 2012 266 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $48.00
2134036B  Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamiec historyczna Kirwiel, Eleonora 2012 364 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $55.00
2134037B  Odeurs de l'ecriture expression de l'olfaction dans les litteratures francaise et francophone Bizek-Tatara, Reanata 2012 213 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $34.00
2134038B  Peregrynacje do zrodel. Czesc III Przestrzen mityczna, przestrzen realna Lubelszczyzny w tworczosci pisarzy XIX-XXI wieku Szczesniak, Janina 2012 271 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $37.00
2134039B  Prasa Narodowej Demokracji. Tom 3 Publicysci Maj, Ewa 2012 341 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $54.00
2134040B  Slownik stereotypow i symboli ludowych. Tom I Kosmos; Czesc 3 Meteorologia Niebrzegowska-Bartminska, Stanislawa 2012 521 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $80.00
2134041B  Social distance of Polish emigrants towards "strangers" and "others" Bera, Ryszard 2012 280 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $54.00
2134042B  Symbolika biblijna w poezji Wiaczeslawa Iwanowa Stawinoga, Ewa 2012 260 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $43.00
2134049B  Zagadnienie mniejszosci slowianskich w ideologii Ruchu Mlodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933 Podjacki, Wojciech 2012 151 Europejskie Centrum Edukacyjne Torun $31.00
2134050B  "Fabryka falszywych tekstow" z dzialalnosci Wojewodzkiego Urzedu Kontroli Prasy i Widowisk w Gdansku w latach 1945-1958 Gogol, Boguslaw 2012 443 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $55.00
2134051B  "Masz rywalke Polske" korespondencja wiezienna Wladyslawa Galki (1949-1956) Kamykowskiej, Marii 2012 439 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $84.00
2134052B  Ale jednak czuje i zyje-- pamietnik wieznia obozu pracy w Budzyniu Stark , Marceli 2012 351 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $41.00
2134053B  Burzliwa dekada NSZ we Wroclawiu 1980-1989 Dworaczek, Kamil 2012 263 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $43.00
2134054B  Geneza paktu Hitler-Stalin fakty i propaganda Musiala, Bogdana 2012 243 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $34.00
2134055B  Historie przyszlosci wizje bolszewizmu w Rosji 1917-1921 Tokarski, Jan 2012 467 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $55.00
2134056B  Jan Jozef Lipski z perspektywy XXI wieku Rokickiego, Konrada 2012 166 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $34.00
2134057B  Komunistyczne amnestie lat 1945-1947 drogi do "legalizacji" czy zaglady? J Muszynskiego, Wojciecha 2012 512 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $43.00
2134058B  PZPR jako machina wladzy Stoli, Dariusza 2012 341 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $43.00
2134059B  Sladami zbrodni przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956 Labuszewski, Tomasz 2012 631 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $70.00
2134060B  Zimna wojna krotka historia podzielonego swiata Sasanka, Pawel 2012 364 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $78.00
2134061B  Zwierzenia mlodego zeslanca Skalski , Olgierd 2012 129 Instytut Pamieci Narodowej (Warszawa) Warszawa $26.00
2134066B  Archiwum Ringelbluma. Tom 8 Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: tereny wcielone do Rzeszy: Okreg Rzeszy Gdansk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Gorny Slask Siek, Magdalena 2012 280 Zydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Warszawa $43.00
2134067B  Archiwum Ringelbluma. Tom 9 Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: tereny wcielone do Rzeszy: Kraj Warty Siek, Magdalena 2012 280 Zydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Warszawa $43.00
2134068B  Dziennik Knoll , Renia 2012 319 Zydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Warszawa $40.00
2134069B  Ks. profesor Alojzy Ludwik Chiarini w Warszawie (ze szczegolnym uwzglednieniem jego stosunku do Zydow) Raskin, Dwojra 2012 195 Zydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Warszawa $40.00
2134071B  Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzynskiej do konca XIX wieku Bartoszewicz, Agnieszka 2012 280 Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych Warszawa $70.00
2134072B  Regesta fontium regum Poloniae. Tom 1 dokumenty krolewskie w zasobie Archiwum Panstwowego w Zielonej Gorze. Tom 1: Dokumenty Piastow, Jagiellonow i Wazow Gorski, Adam 2012 227 Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych $64.00
2134074B  Dwudziestolecie znane i nieznane szkice o prozie miedzywojennej Wrobel, Elzbieta 2012 246 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie $47.00
2134075B  Jezykowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego Dawidziak-Kladoczna, Malgorzata 2012 397 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie $53.00
2134076B  Mesjanski logos Europy Mariana Zdziechowskiego i Stanislawa Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu Zywiolek, Artur 2012 707 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie $64.00
2134077B  Miedzy prawda a zwatpieniem w poszukiwaniu obrazu przeszlosci Srogosza, Tadeusza 2012 337 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie $36.00
2134078B  Na tropach tworczosci i czasow minionych ksiega jubileuszowa ofiarowana profesorowi Damianowi Tomczykowi Cetwinskiego, Marka 2012 586 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie $54.00
2134079B  Towarzystwa opiekuncze i wychowawcze na Wilenszczyznie w okresie miedzywojnia Siedlaczek-Szwed, Aleksandra 2012 305 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie $37.00
2134082B  Bytom przelomu wiekow XIX/XX opowiesc o zyciu miasta Nadolski, Przemyslaw 2012 123 Ksiezy Młyn $70.00
2134083B  Chorzow miedzy wojnami opowiesc o zyciu miasta 1922-1939 Rygus, Piotr 2012 117 Ksiezy Młyn $70.00
2134084B  Drewniany kosciol pw. sw. Andrzeja Boboli z Nowosolnej Szygendowska, Agnieszka 2012 68 Ksiezy Młyn $17.00
2134085B  Dzieje polskiej motoryzacji Szelichowski, Stanislaw 2012 345 Ksiezy Młyn $84.00
2134086B  Kopalnie wegla kamiennego w Polsce Fruzynski, Adam 2012 266 Ksiezy Młyn $64.00
2134087B  Kutno przeszlosc i wspolczesnosc Saramonowicz, Piotr A Stasiak, Jacek 2012 169 Ksiezy Młyn $55.00
2134088B  Lodz w czasie Wielkiej Wojny A Daszynskiej, Jolanty 2012 131 Ksiezy Młyn $36.00
2134089B  Piotrkow Trybunalski miedzy wojnami opowiesc o zyciu miasta 1918-1939 Warchulinska, Agnieszka 2012 102 Ksiezy Młyn $70.00
2134090B  Uzdrowiska polskie reprint wydania z 1936 roku Adamski, Jan 2012 - Ksiezy Młyn $70.00
2134091B  Wroclaw przelomu wiekow XIX/XX opowiesc o zyciu miasta Galik, Piotr 2012 122 Ksiezy Młyn $70.00
2134092B  Olkuskie prawoslawie Cieslik, Ireneusz 2012 101 Starostwo Powiatowe $34.00
2134093B  Modern literature of the United Arab Emirates Michalak-Pikulska, Barbara 2012 187 Jagiellonian University Press, cop. $47.00
Pages  [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] 115 [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]