The world's leading supplier of information products and services from Russia, China and new sources across Eurasia.
My Account   |   Shopping Cart
East View - Online Russian  books from the USA East View - Maps Russian Serials, Journals, newspapers from the USA Microform in Russian East View Press
new books | book search | approval plan | East View Press books | new book alerts | books services | standards
Quick Search   

Displaying 34201-34500 of 267182 results Display all results Pages  [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] 115 [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]

Product # Title Authors Year Pages Publisher City Price
2065458B  Apstrakcija : modernizam i suvremenost Medic, Ana 2012 143 Galerija Klovicevi dvori Zagreb $19.00
2065459B  Donald Baechler : putovanje slikom = Donald Baechler : paint traveller Vukovic, Radovan 2012 47 Umjetnicki paviljon u Zagrebu Zagreb $14.00
2065463B  Xiang Yuanbian shu hua dian ji shou cang yan jiu Chen, Hongmei 2012 297 Guo jia tu shu guan chu ban she Beijing $14.00
2065464B  Linfen wen wu ji cui shang 2012 310 San jin chu ban she Taiyuan $51.00
2065465B  Bai quan tie Fu, Shan 2012 - San jin chu ban she Taiyuan
2065466B  Da tong xin chu Tang Liao Jin Yuan zhi shi xin jie Wang Qiang zhu 2012 276 San jin chu ban she Taiyuan $14.00
2065467B  San Jin shi ke da quan - Taiyuan Shi xing hua ling qu juan Wei Min 2012 - San jin chu ban she $61.00
2065468B  Shanxi min jian yi shu yi chan diao cha yu yan jiu Peng Shuling 2012 - San jin chu ban she $15.00
2065469B  Fang Chuanxin shu fa zhuan ke ji Fang, Chuanxin 2012 214 Shanghai shu hua chu ban she Shanghai
2065470B  Shen shan sheng shui tu ---Liu Wannian chang juan zu hua Liu, Wannian 2012 120 Shanghai shu hua chu ban she Shanghai
2065471B  Zhi shang fan hua :Li Weixian xian sheng jiu cang zhi bi duo ying Shanghai bo wu guan bian 2012 - Shanghai shu hua chu ban she $161.00
2065472B  Dong hai an : 2012 Pudong shu hua zuo pin ji 2012 111 Shanghai ren min mei shu chu ban she Shanghai $47.00
2065473B  Ji nian Xinhai ge ming yi bai zhou nian quan guo shu fa ming jia zuo pin zhan zuo pin ji 2012 111 Shanghai ren min mei shu chu ban she Shanghai
2065474B  Zhongguo gu dai hui hua li lun jie du 2012 202 Shanghai ren min mei shu chu ban she Shanghai $12.00
2065475B  Zhongguo zhen xi qian bi tu dian ¬∑gu qian juan Yu Liuliang Zhu Yongkun zhu 2012 - Shanghai ren min mei shu chu ban she $57.00
2065476B  Tong Jun hua lu : zhe shi Tong, Xi 2012 285 Dongnan da xue chu ban she Nanjing
2065477B  Ge sa er tang ke yan jiu :Sichuan bo wu yuan Sichuan da xue bo wu guan Faguo ji mei bo wu guan zhen cang Sichuan bo wu yuan ?Sichuan da xue bo wu guan ke yan gui hua yu yan fa 2012 - Zhong hua shu ju $361.00
2065478B  Ge sa er tang ke yan jiu --Sichuan bo wu yuan Sichuan da xue bo wu guan Faguo ji mei bo wu guan zhen cang Sichuan bo wu yuan ?Sichuan da xue bo wu guan ke yan gui hua yu yan fa 2012 - Zhong hua shu ju $361.00
2065479B  Qin shi xin bian Xu, Jian 2012 407 Zhong hua shu ju Beijing
2065480B  Yan jing hua jiu (shang ce) xian zhuang Li, Binsheng hui zhu 2012 142 Zhong hua shu ju Beijing $59.00
2065481B  Zhongguo chuan tong ti cai zao xing di san ji Xu Huadang ?bian zhu 2012 - Zhongguo lin ye chu ban she $39.00
2065482B  Han hua xiang shi hua xiang zhuan yi shu yan jiu Huang, Yafeng 2012 337 Zhongguo she hui ke xue chu ban she Beijing $15.00
2065483B  Min zu mei xue (di 1 ji) 2012 330 Zhongguo she hui ke xue chu ban she Beijing
2065484B  Jiang nan yi : Pan Honghai you hua zuo pin ji 2012 127 Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she Hangzhou
2065485B  Jin Tang hui hua de ying wu xiang xing yan jiu Sun, Baian 2012 224 Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she Hangzhou
2065486B  Zhejiang mei shu guan cang Zhang Huaijiang zuo pin ji : ban hua juan Zhejiang mei shu guan 2012 280 Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she Hangzhou
2065487B  Zhongguo tao ci wen hua shi : zhong hua wen ming de ji lu, zhong hua shi de zuo zheng, tao ci yi shu zhen pin de tao tie da can Luo, Wenliang 2012 206 Zhong yang bian yi chu ban she Beijing
2065495B  Zhongguo ji yi : Sichuan min ju hui hua juan Ceng, Damao 2012 243 Sichuan mei shu chu ban she Chengdu $17.00
2065496B  Gou Jianming : Du Fu shi yi hua bai tu 2012 100 Tianjin ren min mei shu chu ban she Tianjin
2065497B  Zhongguo jin xian dai ming jia hua ji : Nie Gensheng Nie, Gensheng 2012 183 Tianjin ren min mei shu chu ban she Tianjin $58.00
2065498B  Chen Zhou hui hua zuo pin bian nian tu lu : shang Chen Zhou 2012 354 Tianjin ren min mei shu chu ban she Tianjin $35.00
2065499B  Xuan he yi yun : Song dai hua niao hua jing pin ji 2012 190 Tianjin ren min mei shu chu ban she Tianjin $49.00
2065500B  Zhongguo jin xian dai ming jia hua ji : Fan Shifu Fan, Shifu 2012 213 Tianjin ren min mei shu chu ban she Tianjin $62.00
2065501B  Zhongguo li dai zao xing yi shu xin shang Sun, Rui 2012 285 Tianjin da xue chu ban she Tianjin
2065502B  Di quan ji : Li Hua de yi shu li cheng (shang) = Di quan ji : Li Hua's art life Li, Kang 2012 279 Anhui mei shu chu ban she Hefei $41.00
2065503B  Qing zhong qi yu qi shou cang yu jian shang Zhang, Lanxiang 2012 186 Anhui mei shu chu ban she Hefei $18.00
2065504B  Gu gong bo wu yuan cang pin da xi hui hua bian 7 Ming Gu gong bo wu yuan bian 2012 289 Gu gong chu ban she Beijing $113.00
2065505B  Gu gong bo wu yuan cang pin da xi hui hua bian 8 Ming Gu gong bo wu yuan bian 2012 320 Gu gong chu ban she Beijing $113.00
2065506B  Gu gong bo wu yuan cang pin da xi hui hua bian 9 Ming Gu gong bo wu yuan bian 2012 292 Gu gong chu ban she Beijing $113.00
2065507B  Gu gong diao su tu dian Gu gong bo wu yuan bian 2012 - Gu gong chu ban she $65.00
2065508B  Gu gong Guanyin tu dian = Guanyin in the collection of the Palace Museum Gu gong bo wu yuan bian 2012 324 Gu gong chu ban she Beijing $70.00
2065509B  Gu gong hou fei shou shi tu dian Gu gong bo wu yuan bian 2012 - Gu gong chu ban she $65.00
2065510B  Gu gong qi qi tu dian = Lacquerware in the collection of the Palace Museum 2012 323 Gu gong chu ban she Beijing
2065511B  Gu gong xi jiao tu dian Gu gong bo wu yuan bian 2012 - Gu gong chu ban she $73.00
2065512B  Ming Yongle Xuande wen wu tu dian = Splendors from the Yongle and Xuande reigns of China's Ming dynasty 2012 275 Gu gong chu ban she Beijing $65.00
2065513B  Qing gong bo ge pu Gu gong bo wu yuan bian 2012 - Gu gong chu ban she $77.00
2065514B  Qing gong hai cuo pu Gu gong bo wu yuan bian 2012 - Gu gong chu ban she $77.00
2065515B  Qing gong niao pu Gu gong bo wu yuan bian 2012 - Gu gong chu ban she $77.00
2065516B  Qing gong shou pu Gu gong bo wu yuan bian 2012 - Gu gong chu ban she $77.00
2065517B  Ci zhou yao ci qi yan jiu Zhongguo gu tao ci yan jiu xue hui 2012 - Gu gong chu ban she $18.00
2065518B  Gu dai bai ci yan jiu Zhongguo gu tao ci yan jiu xue hui 2012 - Gu gong chu ban she $18.00
2065519B  Gu dai mei ping yan jiu Zhongguo gu tao ci yan jiu xue hui 2012 - Gu gong chu ban she $18.00
2065520B  Gu dai wai xiao ci qi yan jiu Zhongguo gu tao ci yan jiu xue hui 2012 - Gu gong chu ban she $18.00
2065521B  Yuan dai qing hua ci qi yan jiu Zhongguo gu tao ci yan jiu xue hui 2012 - Gu gong chu ban she $18.00
2065522B  Yuan shi qing ci yan jiu Zhongguo gu tao ci yan jiu xue hui 2012 - Gu gong chu ban she $18.00
2065523B  Min jian cang Zhongguo gu yu quan ji : Qin Han Wei Jin Nan Bei Chao juan wu 2012 343 Zi jin cheng chu ban she Beijing
2065524B  Xu shi sheng bai : Dong Qichang xin zhong de hua yu shan Wang Dongsheng 2012 167 Wen hua yi shu chu ban she Beijing
2065525B  Ming wan li chu ke ben mu dan ting hai hun ji (yi han si ce) (Ming)Tang Xianzu 2012 - Wen hua yi shu chu ban she $177.00
2065526B  Ming zhi he tang ke ben liu huan xi xiang ji (er han shi er ce) (Ming)Min Yuwu 2012 - Wen hua yi shu chu ban she $521.00
2065527B  Qianlong an dian ben (yi han liu ce)(bao kuo ?wan guo lai zhao??shan ling zhao hu??zhu xian zhu xia??da fo sheng dian??si hai sheng ping??qian qiu hai yan?) 2012 - Wen hua yi shu chu ban she $121.00
2065528B  Qianlong chen wen cai chao ben chang sheng dian chuan qi (yi han liang ce) (Qing)Hong Sheng 2012 - Wen hua yi shu chu ban she $299.00
2065529B  Qing nei fu si se chao ben shi hou ji chuan qi (yi han yi ce) (Ming)Wang Tingne 2012 - Wen hua yi shu chu ban she $113.00
2065530B  Li Xiangming : tu yu = Li Xiangming : native expression Li, Xiangming 2012 301 Wen hua yi shu chu ban she Beijing $144.00
2065531B  Wu Junyong tao ci yi shu Wu, Junyong 2012 47 Wen hua yi shu chu ban she Beijing $41.00
2065532B  Zhongguo gong yi mei shu da shi quan ji : Gao Gongbo juan = Collection of arts and crafts masters of China Gao, Gongbo 2012 166 Wen hua yi shu chu ban she Beijing $69.00
2065533B  Zhongguo ji xiang tu an ji jin Xu Jing, Zheng Bingyu 2012 - Wen hua yi shu chu ban she $397.00
2065534B  Zhongguo ming jia si jia cang pin shu xi : Ao Fouzhai (shang) Chen Ziyou 2012 349 Wen hua yi shu chu ban she Beijing $81.00
2065535B  Changzhou bo wu guan = Changzhou museum Changzhou bo wu guan 2012 95 Wen wu chu ban she Beijing $15.00
2065536B  Guanzhong di qu Tang dai mu zang yan jiu Cheng, Yi 2012 378 Wen wu chu ban she Beijing $15.00
2065537B  Zhao Qingfang wen ji : kao gu ri ji juan 2012 266 Wen wu chu ban she Beijing $33.00
2065538B  Kao gu fa xian yu Zhong Xi wen hua jiao liu Su, Bai 2012 135 Wen wu chu ban she Beijing
2065539B  Tianjin bo wu guan cang shu fa 2012 261 Wen wu chu ban she Beijing
2065540B  Tianjin bo wu guan cang yan 2012 223 Wen wu chu ban she Beijing
2065541B  Tianjin bo wu guan cang yu 2012 237 Wen wu chu ban she Beijing $55.00
2065542B  Tianjin bo wu guan cang ci 2012 243 Wen wu chu ban she Beijing $61.00
2065543B  Su Shengpu hua ji = Su Shengpu paintings Su Shengpu 2012 181 Wen wu chu ban she Beijing $96.00
2065544B  Gu yu de diao gong Xu, Lin 2012 179 Wen wu chu ban she Beijing $15.00
2065545B  Shan feng yu ru yun :Song Yuan shi dai de ji zhou yao ci qi Shenzhen bo wu guan 2012 - Wen wu chu ban she $53.00
2065546B  Changzhi Guanyin tang Ming dai cai su 2012 124 Wen wu chu ban she Beijing $29.00
2065547B  Chaoyang wen wu jing cui = Gems of Chaoyang's Cultural Heritage 2012 179 Wen wu chu ban she Beijing $47.00
2065548B  Dao sheng wan wu :Chu di dao jiao wen wu 2012 305 Wen wu chu ban she Beijing $65.00
2065549B  Dunhuang Nanhu Xiang Linchang chu tu dong Han tong niu che bao hu xiu fu bao gao Yang, Xiaolin 2012 110 Wen wu chu ban she Beijing $13.00
2065551B  Fuyang Sizhou Song dai zao zhi yi zhi 2012 464 Wen wu chu ban she Beijing
2065552B  Gu jin shan yi shu hua ji zhen 2012 - Wen wu chu ban she $33.00
2065553B  Gu jing jin zhao : Zhongguo tong jing yan jiu hui cheng yuan cang jing jing cui : shang ce = Light today on ancient mirrors : selection of members collections of the research institute of Chinese bronze mirrors (I) 2012 321 Wen wu chu ban she Beijing $68.00
2065554B  Han Chang'an cheng yi zhi bao hu 2012 289 Wen wu chu ban she Beijing
2065555B  Heilongjiang Sheng bo wu guan guan cang jing cui 2012 247 Wen wu chu ban she Beijing $99.00
2065556B  Huaian Shi bo wu guan cang Qing dai shan mian shu hua jing pin ji 2012 125 Wen wu chu ban she Beijing
2065557B  Huaiyin bei lin mo ji : Huaian Shi bo wu guan cang Zhongguo jin xian dai ming jia shu fa jing pin ji 2012 94 Wen wu chu ban she Beijing $29.00
2065558B  Jin gu he sheng : Qingdao Shi di san ci quan guo wen wu pu cha xin fa xian ji lu 2012 431 Wen wu chu ban she Beijing $91.00
2065559B  Jin guo bao zang :Shanxi chu tu Jin guo wen wu te zhan 2012 183 Wen wu chu ban she Beijing
2065560B  Jin guo bao zang :Shanxi chu tu Jin guo wen wu te zhan Hubei Sheng bo wu guan 2012 - Wen wu chu ban she $53.00
2065561B  Jiu dou cang bao :Yibin guan zang wen wu ji cui 2012 157 Wen wu chu ban she Beijing
2065571B  Qi Gong lin Dong Qichang cao shu pi pa xing 2012 123 Wen wu chu ban she Beijing
2065572B  Qing tong qi xiu fu yu jian ding Jia Wenzhong 2012 - Wen wu chu ban she $18.00
2065573B  Qing feng ya yun :Yangzhou bo wu guan cang Ming Qing shan hua ji cui Cai Yunfeng 2012 202 Wen wu chu ban she Beijing
2065574B  Qing li jing ya ling long gong qiao : Qing dai li ling you xia wu cai ci zhen pin = Elegant style and delicate craftsmanship : Underglaze multicoloured porcelain treasures from Liling in the late Qing and early Republic of China 2012 245 Wen wu chu ban she Beijing $60.00
2065575B  Quan guo di san ci wen wu pu cha bai da xin fa xian 2012 305 Wen wu chu ban she Beijing
2065576B  Sheng shi zhen cang 2012 242 Wen wu chu ban she Beijing $72.00
2065577B  Suining Jinyu Cun Nan Song jiao cang : xia ce 2012 365 Wen wu chu ban she Beijing
2065578B  Tanjia Ling 2012 312 Wen wu chu ban she Beijing $54.00
2065579B  Tang Xian Nanfangshui : Xia, Zhou shi qi yi cun fa jue bao gao 2012 270 Wen wu chu ban she Beijing $57.00
2065580B  Tianjin bo wu guan cang hui hua Tianjin bo wu guan 2012 287 Wen wu chu ban she Beijing
2065581B  Tian wu guan cang ci (di er ji 2012) 2012 - Wen wu chu ban she $117.00
2065582B  Wen fang ya wan :Suzhou bo wu guan zang wen fang yong ju 2012 287 Wen wu chu ban she Beijing $51.00
2065583B  Xizang yi shu :1981 - 1997 nian orientations wen cui 2012 291 Wen wu chu ban she Beijing $47.00
2065584B  Xi chi cang yu xu = Jades from Hei-Chi collection II 2012 195 Wen wu chu ban she Beijing
2065585B  Xia Tongyu shi wen shu fa xuan ji Xia Xiaojing 2012 283 Wen wu chu ban she Beijing $90.00
2065586B  Xuan se zhi mei :Zhongguo li dai hei you ci qi zhen pin Guo Xuelei 2012 - Wen wu chu ban she $49.00
2065587B  Yan yi gui bao : Haiyan Xian bo wu guan guan zang wen wu jing xuan 2012 238 Wen wu chu ban she Beijing $58.00
2065588B  Ye yi ji ri yi qian tian : Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan 5.12 Di zhen wen wu qiang jiu bao hu gong zuo ji shi Gao, Dalun 2012 335 Wen wu chu ban she Beijing $83.00
2065589B  Yinxu : cong kao gu yi zhi dao shi jie yi chan Duan, Zhenmei 2012 436 Wen wu chu ban she Beijing
2065590B  You ren ji :Xu Bingfang zi sha tao ke yi shu Huang Diping 2012 120 Wen wu chu ban she Beijing $95.00
2065591B  Yun ling fei ge :Yunnan shao shu min zu wen wu ji cui 2012 247 Wen wu chu ban she Beijing $40.00
2065592B  Zao rui gong qiao : Zhongguo gu wo ju = The art of classical Chinese beds Zhonghua yan huang wen hua yan jiu hui 2012 190 Wen wu chu ban she Beijing $42.00
2065593B  Zhao Qingfang wen ji : Kao gu juan 2012 235 Wen wu chu ban she Beijing
2065594B  Zheng Wengong bei shang bei Li, Zhixian 2012 40 Wen wu chu ban she Beijing
2065595B  Zheng Wengong bei xia bei Li, Zhixian 2012 89 Wen wu chu ban she Beijing
2065596B  Zhi hui wu xian : he yuan tang cang jin tong fo xiang = Eternal wisdom : collection of gilt-bronze Buddhist sculptures from the Hall of Harmony Jin, Shen 2012 293 Wen wu chu ban she Beijing
2065597B  Zhong ding ming xiang :rong zhai xuan lu qing shang (er) Liu Yurong zhu 2012 - Wen wu chu ban she $120.00
2065598B  Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan zang wen wu xuan cui :gu qin Tang Yeze 2012 - Wen wu chu ban she $61.00
2065599B  Zhou wen hua kao gu yan jiu lun ji Yin, Shengping 2012 478 Wen wu chu ban she Beijing $14.00
2065600B  Zi sai zhen cui ?-?Chengde guan zang wen wu jing pin tu lu Chengde Shi wen wu ju bian 2012 - Wen wu chu ban she $57.00
2065601B  Hexi Wei Jin shi liu guo bi hua mu Guo, Youli 2012 319 Min zu chu ban she Beijing $15.00
2065602B  Zhongguo gong yi mei shu da shi xu xing tai : de hua ci su Zheng, Likuo; Zhang, Nanzhang 2012 160 Jiangsu mei shu chu ban she Nanjing
2065603B  Longmen shi ku zao xiang ti ji jing cui 2012 47 Henan mei shu chu ban she Zhengzhou
2065604B  Ju hai tan you Zheng Tiecheng 2012 - zhe jiang gu ji chu ban she $15.00
2065605B  Sichuan bo wu yuan cang gu dai hui hua jing pin xuan (jing) 2012 303 Zhejiang da xue chu ban she Hangzhou $159.00
2065606B  Hu Xiang li dai shu fa xuan ji 4 (zong he juan) Liu, Gang 2012 360 Hunan mei shu chu ban she Changsha
2065607B  Beijing yi zhuang X11 hao di kao gu fa jue bao gao 2012 209 Science Press Beijing
2065608B  Hebi Liuzhuang : Xiaqiyuan wen hua mu di fa jue bao gao 2012 555 Science Press Beijing $56.00
2065609B  Kao gu fa jue xian chang wen wu bao hu ji shu (jing) Yang Lu, Huang Jianhua 2012 - Science Press $22.00
2065610B  Bian sai gu ji--Zhangjiakou wen wu bao hu dan wei tong lan 2012 258 Ke xue chu ban she Beijing
2065611B  Shenzhen Shi di er ci wen wu pu cha bao gao (shang bian) = The second historical relics census report of Shenzhen city Ben shu bian wei hui bian 2012 378 Science Press Beijing $105.00
2065612B  Xi'an mi jia yai : xin shi qi shi dai yi zhi 2004-2006 nian kao gu fa jue bao gao 2012 521 Science Press Beijing
2065613B  Zhejiang Han Liu Chao mu bao gao ji 2012 487 Science Press Beijing
2065614B  Gu gong Ming shi jia ju tu dian (Gu gong jing dian) = Ming-style furniture in the Palace Museum collection Gu gong bo wu yuan bian 2012 294 Zi jin cheng chu ban she Beijing $70.00
2065615B  Jing shui liu shen :Liang Song ren wu hua de zhuan lie yu shi wei Sheng, Tianye 2012 229 Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she Hangzhou
2065666B  Nga Filadelfia ne Tirane.Mbresa,persiatje e vleresime Xhemali Hasa, Hyse 2012 344 Maluka $31.00
2065667B  Epoka e gurit dhe Shqiperia Gjipali, Ilir 2012 320 Botart Tirane $35.00
2065668B  Ne veterrethim.Episode, ngjarje te jetuara dhe reflektime Kote, Jorgji 2012 248 Toena $29.00
2065670B  Ismail Qemali,Album historik me CD Frasheri, Kristo 2012 107 Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosoves $31.00
2065671B  I cmenduri I pavionit,roman Veizi, Leonard 2012 287 Omsca-1 $35.00
2065695B  Larmi vezhgimesh letrare Nike Berisha, Anton 2012 284 Faik Konica $35.00
2065697B  Bazat e Diplomacise Zenelaj, Eqerem 2012 475 Faik Konica $45.00
2065701B  Aspekti etnik I migrimeve:Shqiptaret ne rrjedhat e shpernguljeve te dhunshme Islami, Hivzi 2012 380 A.SH.A.K $45.00
2065704B  Kompozicioni I vepres epike( Aspekte te poetikes se kompozicionit dhe mimezisit ne vepren " Lahuta e Malesise" Osdautaj, Murteza 2012 145 Faik Konica $33.00
2065708B  Shqyrtime dhe polemika onomastike Doci, Rexhep 2012 347 Agimi-De $43.00
2065710B  Flirti civil dhe ambasadori Hoti, Rexhep 2012 401 Infopress $38.00
2065712B  Gure te Mozaikut Shqiptar.Kaleidoskop Arberor Nimani, Shyqyri 2012 160 Ars Albanica $45.00
2065713B  Elena Gjika dhe kultura shqiptare(Dora d'Istria) 2012 360 Grabofeni $47.00
2065714B  Shqiperia 1943-1945,Nje veshtrim permes dokumenteve perendimore Fischer, Bernd 2012 294 AIIS $43.00
2065715B  Historia e nje ciganeje McCann Zoli, Colum 2012 279 Dituria $35.00
2065716B  Si te jesh perhere i pari Kean, David 2012 154 Max $29.00
2065717B  Biseda me Kafken,shenime dhe kujtime Janouch, Gustav 2012 190 Dituria $35.00
2065718B  Mesuesja e pianos,roman Y.K. Lee, Janice 2012 439 Bota shqiptare $35.00
2065719B  Ushtari I mire Shvejk(botim I plote) Hashek, Jaroslav 2012 421 Extra $29.00
2065720B  Shqiptari dinak,Enver Hoxha Holliday, Jon 2012 339 Bota shqiptare $43.00
2065721B  Testamentet e Tradhetuara Kundera, Milan 2012 295 pika pa siperfaqe $24.00
2065722B  Damka e turpit,roman Hawthorne, Nathaniel 2012 250 Pegi $35.00
2065723B  Jetet e parrefyera te Pipa Lise, roman Miller, Rebeca 2012 314 Dudaj $38.00
2065724B  Shperberja e Kombeve Cooper, Robert 2012 253 Dudaj $38.00
2065725B  Magjistricat e Firences,roman Rvshdie, Salman 2012 375 Dudaj $33.00
2065726B  Tridhjete vjec dhe nje bisede me babane,ditar Ferro, Tizziano 2012 398 Toena $38.00
2065727B  Interviste me Karel Hvizhgjalen( shenime, dokumente) Havel, Vaclav 2012 319 55 $43.00
2065728B  Kuzhine Mesdhetare ,arome dhe shije. Gremo, Katerina 2012 256 Toena $43.00
2065729B  Psikologjia e ushqyerjes,te shqyhesh apo te ushqehesh Guri, Sazan 2012 380 Marin Barleti $26.00
2065730B  Lexoni trupin tuaj,shendeti sipas japonezeve Ohashi, Wataru 2012 228 Albpaper $31.00
2065731B  Perla : proze e zgjedhur Kycyku, Adrian-Christian 2012 199 D.I.J.A Pogradeci $26.00
2065732B  Shqipja dhe gjuhet e Ballkanit 2012 684 $28.00
2065733B  Bombe ne Beograd : roman Rexhaj, Albatros 2012 247 Dudaj Tirane $33.00
2065735B  Tregime te harruara ne nje qoshe te fshehte Hysenbegas, Arion 2012 309 Ombra GVG Tirane $28.00
2065736B  Komentar I kodit Civil: Obligimet dhe kontratat pergjithesisht( Titulli II I librit te Kodit Civil) Benussi, Baltasar 2012 207 Ministria e Drejtesise $43.00
2065737B  Te jetosh pergjysme, roman Gjini, Elda 2012 325 Morava $28.00
2065738B  Rapsodi e Golgotes se Tranzicionit, poezi Bucpapaj, Elida 2012 142 Omsca-1 $26.00
2065739B  Maska ra Spiropali, Elisa 2012 147 Dudaj $28.00
2065740B  Pronesia intelektuale Dega, Fatos 2012 127 Morava $11.00
2065741B  Kulla e Zhabineve : roman Vlashi, Gjergj 2012 155 Ombra GVG Tirane $20.00
2065742B  Tregim I enderruar : tregime Vlashi, Gjergj 2012 172 Ombra GVG Tirane $28.00
2065743B  Jasin Sadiku, Kapedani cam Isufi, Hajredin 2012 - Naimi $17.00
2065744B  Rrugetimi I policise shqiptare 1912-1945 Lushaku, Hile 2012 454 Kristalina $42.00
2065745B  Don Kanuni ose ngadale gjaksi fillon dremit ne prite, roman Azizi, Idlir 2012 125 Zenit $13.00
2065746B  Rrefim ne tre kohe : proze Kosturi, Ina 2012 174 Ombra GVG Tirane $19.00
2065747B  Rrenje dashurie: Shkodranet per Kosoven, historik Alibali, Isa 2012 267 Geer $16.00
2065748B  Clirimi i Serbise¬†prej Kosoves, ese Kadare, Ismail 2012 48 Onufri $14.00
2065749B  Qyteterim e tradite popullore ne ecurine e formimit te kombit shqiptar Ulqini, Kahreman 2012 228 Rozafat $28.00
2065750B  Shenja te munguara ne letrat shqipe Hoxha , Korab 2012 301 Naimi $24.00
2065751B  Alter ego, poezi Braho, Lediona 2012 81 Botart $24.00
2065752B  Konflikte: burimi, kuptimi, refleksioni Imeraj, Leke 2012 347 $23.00
2065753B  Bimet dhe shqiptaret Xhuveli, Lufter 2012 351 Albas $28.00
2065754B  Qyteti me nje sy : roman Simoni, Mark 2012 194 Muzgu Tirane $19.00
2065755B  Edhe te cmendurit fluturojne : roman Kraja, Mehmet 2012 190 Onufri Tirane $21.00
2065756B  Kthim te vetja, poezi Sula, Mirela 2012 72 Ombra GVG $13.00
2065757B  Dibra ne periudhen e rilindjes kombetare shiptare Kamberi, Mois 2012 249 Maluka $42.00
2065758B  Skenderbegasit, kujtime Jani, Nase 2012 480 Triptik $24.00
2065759B  Zhvillimi I shendetesise se rrethit te nenprefektures se Krujes gjate shekullit XX Shkodra, Refat 2012 515 Toena Tirane $43.00
2065760B  Legjenda e vetmise : roman Dibra, Rivan 2012 130 Onufri Tirane $19.00
2065761B  03:00AM, esse Mullaj, Sindi 2012 119 $16.00
2065762B  Dora e Jetes, tregime Xhako, Viktoria 2012 134 Edlora $12.00
2065763B  Novela Martini, Xhafer 2012 341 Emal Tirane $20.00
2065764B  Duke kerkuar Europen: permbledhje dhe analiza, komente dhe opinione te botuar ne gazetet kryesore gjate periudhes 1990-2006 Mustafa, Xhevat 2012 252 Emal $26.00
2065765B  Dante- Migjeni-Kadare: Trekendeshi infernal Universal Filipi, Yllka 2012 447 Albas $35.00
2065766B  Kuvendi I taksimit dhe luftrat clirimtare shqiptare 1912-1998 Maxhuni -Novosella, Sabri 2012 294 Grabofeni $17.00
2065851B  Shin meikai kokugo jiten 2012 1679 Sanseido Tokyo $108.00
2065876B  Minjung essensu Han-Il sajon 2012 2747 Minjung Sorim $52.00
2067718B  Rzeszow w XX-leciu III RP Malikowskiego, Mariana 2012 365 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $25.00
2067719B  Saga Polesia Milaczewski, Bohdan 2012 447 Naklad Autora Warszawa $33.00
2067720B  Samorzad terytorialny w III RP Zukowski, Marek 2012 601 Towarzystwo Naukowe Powszechne Warszawa $67.00
2067721B  Sasiedzi Zaorska, Aldona 2012 144 Bollinari Publishing House Warszawa $22.00
2067722B  Sila bezsilnych Skorzynski, Jan 2012 591 Swiat Ksiazki Warszawa $40.00
2067723B  Skazane za patriotyzm Jolanta Krynska, Elwira 2012 210 Wydawnictwo Uniwersyteckie "Trans Humana" $44.00
2067724B  Slownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellonskiego Sondel, Janusz 2012 1511 Towarzystwo Autorow i Wydawcow Prac Naukowych "Universitas" $67.00
2067725B  Smolensk 1609-1611 Bylinski, Janusz; Kaczorowski, Wlodzimierz; 2012 166 Wydawnictwo Sw. Krzyza Opole $30.00
2067727B  Spory o historie 2000-2011 Machcewicz, Pawel 2012 272 Znak $26.00
2067728B  Udzial Polski w organizacjach miedzynarodowych Parzymies, Stanislaw; Popiuk-Rysinska, Irena 2012 496 Scholar Warszawa $39.00
2067729B  Upodobanie Wislicz, Tomasz 2012 278 Wydawnictwo "Chronicon" Wroclaw $40.00
2067730B  W kurortach przedwojennej Polski Lozinscy, Maja; Lozinscy, Jan; 2012 177 Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa $53.00
2067731B  Walka o korone polska Sliwinski, Jozef 2012 144 Centrum Badan Europy Wschodniej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn $23.00
2067732B  Wielka trwoga Zaremba, Marcin 2012 694 Znak $44.00
2067733B  Wklad Polakow w proces integracji europejskiej 2012 234 Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Warszawa $34.00
2067734B  Wspomnienia ochotnika 1920 roku Giertych, Jedrzej 2012 159 Penelopa Warszawa $25.00
2067735B  Wspomnienia powstanca z warszawskiego getta Rotem, Simhah; Bartoszewski, Wladyslaw; Edelman, Marek 2012 227 Agencja Wydawnicza "Veda" Warszawa $28.00
2067736B  Wspolczesna socjaldemokracja europejska na przelomie XX i XXI wieku 2012 218 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $40.00
2067737B  Z glebi dziejow polsko-litewskich = Is lenkijos-lietuvos istorijos gelmiu Koczwara, Stanislaw 2012 378 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu Sandomierz $33.00
2067738B  Zarys historii sztuki wojennej w Europie Srodkowej od udomowienia konia do wojny polsko-polskiej Myszkowski, Mariusz 2012 345 Wydawnictwo Fraktal Bobrowniki $28.00
2067739B  Zrozumiec PRL Banach, Czeslaw 2012 252 Muza Sa Warszawa $32.00
2067740B  Zycie sportowe w Drugiej Rzeczypospolitej Szujecki, Krzysztof 2012 269 Bellona Warszawa $25.00
2067741B  Biskup Wincenty Urban 1911-1983 Kurdybelski, Jan 2012 176 Nortom Wroclaw $22.00
2067742B  Blizej schizmatykow niz krakowa...Archidiakonat lubelski w xv i xvi wieku Chachaj, Jacek 2012 427 Wydawnictwo "Werset" Lublin $40.00
2067743B  Caritas i polityka Kaminski, Tadeusz 2012 369 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego Warszawa $30.00
2067744B  Duszpasterz Szaynok, Bozena 2012 365 Znak $30.00
2067745B  Fides et actio Giertych, Wojciech 2012 503 Wydawnictwo Ksiezy Marianow MIC Warszawa $34.00
2067746B  Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedynkowac sie z ateista Zatwarnicki, Slawomir 2012 375 Fronda Warszawa $31.00
2067747B  Katolik frajerem? Kaliszuk, Zbigniew 2012 192 Fronda Warszawa $27.00
2067748B  Kopernik i Zydzi Gruber, Daniel 2012 347 Wydawnictwo "Domarton" $27.00
2067749B  Koscioly dekanatow zielonogorskich Romuald Kufel, Robert; Garbacz, Krzysztof; 2012 55 Agencja Wydawnicza PDN $31.00
2067750B  Kosciol - religia - mysl katolicka 2012 420 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin $55.00
2067751B  Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) 2012 436 Wydawnictwo WAM $44.00
2067752B  Ksiadz kapitan Aleksander Miszczuk (1905-1982) Cimek, Lucjan; Borzecki, Artur; 2012 92 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa $22.00
2067753B  Ksiadz Zdzislaw Peszkowski 1918-2007 Lecicki, Grzegorz 2012 269 Oficyna Wydawnicza Rytm Warszawa $34.00
2067754B  Lapidarium christianum Kobielus, Stanislaw 2012 227 Tyniec Wydawnictwo Benedyktynow $56.00
2067755B  Leksykon symboli religijnych Nadolski, Boguslaw 2012 403 Wydawnictwo "Salwator" $32.00
2067756B  Lokalne spolecznosci parafialne w Rzeszowie Jedynak, Witold 2012 392 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $44.00
2067757B  Otwarty bo powszechny : o Kosciele, ktory moze bolec Hennelowa, Jozefa 2012 202 Wydawnictwo Literackie Krakow $27.00
2067758B  Ojciec nieswiety Szumlewicz, Piotr 2012 311 Czarna Owca Warszawa $28.00
2067759B  Panstwo prawne, panstwo swieckie Pietrzak, Michal 2012 379 Wydawnictwo Sejmowe Warszawa $40.00
2067760B  Patron narodu Bujak, Adam 2012 165 Bialy Kruk $56.00
2067761B  Piec ksiag Tory Spiewak, Pawel 2012 250 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa $26.00
2067762B  Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa Necel, Wojciech 2012 327 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego Warszawa $30.00
2067763B  Resocjalizacyjna rola kapelana wieziennego w polskim systemie penitencjarnym Pierzchala, Kazimierz 2012 513 Wydawnictwo Adam Marszalek Torun $42.00
2067764B  Sacrum czasoprzestrzeni Nadrowski, Henryk 2012 803 Wydawnictwo Adam Marszalek Torun $51.00
2067765B  Sens ciala Waldstein, Michael 2012 175 Centrum Mysli Jana Pawla II Warszawa $20.00
2067766B  Siostra Faustyna K Czaczkowska, Ewa 2012 398 Znak $31.00
2067767B  Sluzba Boza kamedulow polskich Jan Palecki, Waldemar 2012 659 Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii Wydzialu Nauk Humanistycznych KUL, Instytut Historii Wydzialu Historycznego UW Lublin $50.00
2067768B  Stan duchowienstwa a religijnosc w archidiakonatach: kaliskim, uniejowskim i wielunskim (1660-1763) Zabraniak, Slawomir 2012 405 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego $33.00
2067769B  Stad do nieba Badeni, Joachim 2012 164 Wydawnictwo Literackie $22.00
2067770B  Sw. brat Albert Siwiec, Rafal 2012 241 Petrus $23.00
2067771B  Swiadkowie Tajemnicy Gorny, Grzegorz; Rosikon, Janusz; 2012 335 Rosikon Press $56.00
2067772B  Swiat musi miec sens Zycinski, Jozef; Klich, Aleksandra; 2012 150 Agora SA Warszawa $30.00
2067773B  Wolnosc sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych Nikolajew, Jerzy 2012 262 Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii Wydzialu Nauk Humanistycznych KUL, Instytut Historii Wydzialu Historycznego UW Lublin $27.00
2067774B  Wszechswiat jest tylko droga Heller, Michal 2012 190 Znak $32.00
2067775B  Wyrok na Galileo Galilei jako naduzycie zarzutu herezji Paluszynski, Tomasz 2012 101 Wydawnictwo "Rys" Poznan $31.00
2067776B  Z Chrystusem w sluzbie Bogu i ludziom 2012 660 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa $56.00
2067777B  Zrozumiec Papieza Boniecki, Adam; Kolenda-Zaleska, Katarzyna; 2012 326 Znak $25.00
2067778B  Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek, dzieje ruchu politycznego. Tom 1 2012 - Wydawnictwo Adam Marszalek Torun $44.00
2067779B  Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek, dzieje ruchu politycznego. Tom 2 2012 - Wydawnictwo Adam Marszalek Torun $37.00
2067780B  Bestiarium Rozycki, Tomasz 2012 205 Znak $25.00
2067781B  Dziennik 1970-1979 Mrozek, Slawomir 2012 853 Wydawnictwo Literackie $51.00
2067782B  Szewc z Lichtenrade Pilipiuk, Andrzej 2012 384 Fabryka Slow Lublin $33.00
2067783B  Agent Gretkowska, Manuela 2012 219 Swiat Ksiazki Warszawa $27.00
2067784B  Tajny dziennik Bialoszewski, Miron 2012 942 Znak Krakow $44.00
2067785B  Pioro Nowakowski, Marek 2012 220 Iskry Warszawa $26.00
2067786B  Grochow Stasiuk, Andrzej 2012 93 Wydawnictwo Czarne Wolowiec $27.00
2067787B  Gejerel. Mniejszosci seksualne w PRL-u Tomasik, Krzysztof 2012 383 Wydawnictwo Krytyki Politycznej Warszawa $32.00
2067788B  Gender w literaturze dla dzieci i mlodziezy. Wzorce plciowe i kobiecy repertuar topiczny Lason-Kochanska, Grazyna 2012 272 Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej $37.00
2067790B  Macierzynstwo non-fiction Wozniczko-Czeczott , Joanna 2012 194 Wydawnictwo Czarne Wolowiec $27.00
2067791B  Mama ma zawsze racje Chutnik, Sylwia 2012 125 Wydawnictwo "Mamania" Warszawa $27.00
2067793B  Kobiety, ktore igraly z PRLem 2012 268 Agora SA Warszawa $30.00
2067794B  Zagrozenie wykluczeniem spolecznym kobiet niepelnosprawnych Nowak, Anna 2012 431 Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego Katowice $32.00
2067795B  Agencja towarzyska Wojciechowska, Magdalena 2012 175 Nomos $30.00
2067797B  Czas kobiet Majewska-Opielka, Iwona 2012 362 Dom Wydawniczy "Rebis" Poznan $28.00
2067798B  Adwokatura w ostatniej dekadzie PRL Zulawski, Jacek 2012 54 Petrus $15.00
2067801B  Magia politycznych wizerunkow w mediach Czechowska-Derkacz, Beata 2012 232 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego $33.00
2067808B  Huai Hai zhan yi qin li ji 2012 557 Zhongguo wen shi chu ban she Beijing $14.00
2067809B  Liao Shen zhan yi qin li ji 2012 576 Zhongguo wen shi chu ban she Beijing $14.00
2067810B  Ping Jin zhan yi qin li ji 2012 447 Zhongguo wen shi chu ban she Beijing $13.00
2067814B  A Thousand Years of Art in Hungary 2012 398 Budapesht $92.00
2067815B  Art and society : ancient and modern contexts of Egyptian art 2012 237 Museum of Fine Arts, Budapest Budapesht $191.00
2067818B  Legendas hipoteze : Janis Staniavs Roze (1823-1897) Leitis, Aivars 2012 254 Neputns Riga $24.00
2067819B  Rigas telnieks Augusts Folcs = August Volz : sculptor of Riga Appena, Inara 2012 308 Neputns Riga $34.00
2067820B  Arheologisks celvedis latviesu un Latvijas vesture Arnis, Radins 2012 418 Neputns Riga $70.00
2067825B  Imia tvoe... Amnuel', Pavel 2012 316 Ierusalim $20.00
2067828B  Kabbalist Amnuel', Pavel 2012 502 Mlechnyi put' Jerusalem $15.00
2067829B  Kapli zvezdnogo sveta Amnuel', Pavel 2012 490 Mlechnyi put' Jerusalem $15.00
2067834B  Obratnoi dorogi net Amnuel', Pavel 2012 488 Mlechnyi put' Jerusalem $15.00
2067843B  Slishkom ostraia pitstsa Beis, Ol'ga 2012 314 Mlechnyi put' Jerusalem $15.00
2067846B  Kvest : stikhotvoreniia Grinfel'd, Tania 2012 210 Mlechnyi put' Jerusalem $10.00
2067847B  Zemlia ot pustyni Sin Kol', Liudmila 2012 230 Mlechnyi put' Jerusalem $15.00
2067848B  Noch' - tsarstvo kota Tarnoruder, Aleksandr 2012 324 Mlechnyi put' Jerusalem $15.00
2067849B  Prodavets krasok Tarnoruder, Aleksandr 2012 416 Mlechnyi put' Jerusalem $15.00
Pages  [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] 115 [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]